עמותת הורים לקידום החינוך בתיכון עירוני א' בתל-אביב

 נוהל הנחות בתשלום דמי חבר לעמותה 

 ספטמבר 2021

 כללי

1.  מטרת הנוהל היא לקבוע את הכללים וההוראות למתן הנחות בתשלום דמי חבר לעמותה להורה אשר ילדו או ילדיו, רשום או רשומים למגמות האמנות בתיכון עירוני א' בתל אביב (להלן: "מגמות האמנות"), תוך יצירת קריטריונים אחידים וברורים למתן הנחות על מנת למנוע אפליה וליצור שוויון בין תלמידי מגמות האמנות. 

2.  החלטות על מתן הנחה בגובה דמי החבר יקבעו ע"י ועדת הנחות שהוקמה מתוך חברי הוועד המנהל של העמותה.

3.  ועדת ההנחות תתכנס בתחילת שנת הלימודים לצורך דיון בבקשות הנחה בגובה דמי החבר. 

4.  הנחות בתשלום דמי חבר לעמותה יקבעו על פי מבחן הכנסה או מכוח זכאות שלא לפי מבחן הכנסה והכל בהתאם לקריטריונים המפורטים בנוהל.

5. אין להעניק הנחות בגובה דמי החבר שלא על-פי נוהל זה.

6.  ההנחות חלות על גובה דמי החבר לעמותה בלבד ולא חלות על תל"ן או תשלומים אחרים.


  • הנחות על פי מבחן ההכנסה 
7.  מבקש ההנחה ימלא את הטופס המצ"ב כנספח א' לנוהל.

8.  שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על-ידי מוסדות העמותה.

9.  תשלום מלא יחול על משפחות שהכנסתן הממוצעת הכוללת לנפש ברוטו (כולל קצבת ילדים) עולה על 3,300 ש"ח לנפש, לשנת הפעילות תשפ"ב.

10. למשפחה חד-הורית תחושב ההכנסה לנפש כמו למשפחה דו-הורית. למשל, למשפחה בת שתי נפשות (הורה וילד) תחולק ההכנסה ברוטו לחודש ב-3.

11. משפחות/תושבים שהנם מטופלי רווחה:

11.1.   בקשת ההנחה תועבר יחד עם אישור מהעובד הסוציאלי המטפל במשפחה, שיאשר כי מבקש הבקשה אכן מטופל רווחה ויש לו תיק פעיל ברווחה;

11.2.   הנחות בדמי החבר ייבחנו בהתאם לכללי מבחן ההכנסה.

12.        טבלת הנחות בתשלום דמי חבר לשנת ______


הכנסה חודשית כוללת ברוטו לנפש (כולל קצבת ילדים) בש"ח
שיעור ההנחה ב-%
עד 1,700
50%
2,100 - 1,701
40%
2,500- 2,101
30%
2,900- 2,501
20%
3,300- 2,901
10%
ג.      הנחות מכוח זכאות שלא על פי מבחן הכנסה

13.     רשאים להגיש בקשה להנחה כל אדם אשר מעוניין בקבלת הנחה ואשר אינו נמנה על קבוצת הזכאים להנחה על פי מבחן הכנסה, קרי, אדם שנקלע למצב חומרי חדש ושנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל:

13.1.   טיפול רפואי חד פעמי מתמשך, של המבקש או של בן משפחתו;

13.2.   אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי;

13.3.   אירוע מתמשך המוכר ומטופל (תיק פעיל) ע"י אגף הרווחה, אשר אגף הרווחה ימצא לנכון להציג המלצה להנחה חריגה. 

  • ערעורים
14.  במידה ואדם רואה עצמו נפגע מהחלטות ועדת ההנחות או מהמדיניות המפורסמת, יוכל להגיש ערעור מנומק, מלווה במסמכים נוספים אם ישנם.

15.  הערעור יידון בפני וועדת ההנחות בישיבתה הבאה, אשר תשב כוועדת ערעורים. ככל והמלצת הוועדה תהא שלא לקבל את הערעור, ההמלצה תועבר לאשרור ע"י יו"ר העמותה טרם מתן תשובה. החלטת הוועדה בערעור הנה סופית.  

סגירת תפריט